Klauzula informacyjna dla pracownika.

(dotycząca zatrudnienia, wynagrodzeń, rozliczeń podatkowo-składkowych )

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. „RODO” informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Katowicach (40-611), ul. Fabryczna 15, tel. (32) 35 93 800, mail: gwarant@gwarantgk.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, wypłat wynagrodzeń i rozliczeń podatkowo-składkowych, wymogów prawnych dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO;
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. , pracownicy urzędów skarbowych, ZUS i innych instytucji wymaganych prawem w związku
  z trwającym stosunkiem pracy;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz
  w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami. Akta osobowe – 50 lat po ustaniu stosunku pracy; Pity – 5 lat; dokumentacja dotycząca dyscypliny pracy – 3 lata; dokumentacja ZUS – 5 lat;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nie przekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków prawnych, podatkowo-składkowych oraz dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Klauzula   informacyjna  dla kandydata do pracy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. „RODO” informuję, iż:

 • Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Katowicach (40-611), ul. Fabryczna 15, tel. (32) 35 93 800, mail: gwarant@gwarantgk.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO. Pani/Pana dane osobowe wskazane
  w Kodeksie pracy (art. 221 1) lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania, hobby itp.) przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraził/a Pani/Pan przekazując nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji;
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. , uczestniczący w trwającej rekrutacji – Dział Kadr i Wynagrodzeń, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, Zarząd Spółki;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż trzy miesiące od daty przekazania do nas;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału
  w rekrutacji;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna dla klientów i współpracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. w Katowicach (40-611), ul. Fabryczna 15, tel. (32) 35 93 800, mail: gwarant@gwarantgk.pl   W imieniu Spółki działa Prezes Zarządu w osobie Pana Rafała Szlązak.
 2. W Spółce nie wyznaczono Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 3. Pana/Pani osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.
 4. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest:

–  art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej strony umowy.

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Spółce takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

 1. Pana/Pani osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych- tj. dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od odpowiednio zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych (jak upoważnieni pracownicy) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Spółka zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi transportowe, pomoc prawna. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółka i tylko zgodnie z jej poleceniami.
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do ich przenoszenia.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przepisy RODO zostały naruszone.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla zawarcia i realizacji łączącej Pana/Pani ze Spółką umowy.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 25.05.2018 roku i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian      lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę w kontaktach z Klientami i Współpracownikami.

Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców i innych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. w Katowicach (40-611), ul. Fabryczna 15, tel. (32) 35 93 800, mail: gwarant@gwarantgk.pl   W imieniu Spółki działa Prezes Zarządu w osobie Pana Rafała Szlązak.

 1. W Spółce nie wyznaczono Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 2. Pana/Pani osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.
 3. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej strony umowy.

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Spółce takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

Jeżeli wskutek współpracy Spółka zmuszona będzie do przetwarzania Pani/Pana wrażliwych danych, takie jak dane dotyczące zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie może być konieczne dla wykonania ciążących obowiązków oraz praw wynikających    z prawa pracy, takich jak dokumentacja obowiązków z zakresu BHP itp. Jednocześnie zapewniamy, iż nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych, jeżeli nie jesteśmy do tego zobowiązani.

 1. Pana/Pani osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych- tj. dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od odpowiednio zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych (jak upoważnieni pracownicy, prawnicy lub dostawcy systemów informatycznych) lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do ich przenoszenia.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przepisy RODO zostały naruszone.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla zawarcia i realizacji łączącej Pana/Pani ze Spółką umowy.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 25.05.2018 roku i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę w kontaktach z Panem/Panią.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CELÓW MARKETINGOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. w Katowicach (40-611), ul. Fabryczna 15, tel. (32) 35 93 800, mail: gwarant@gwarantgk.pl .

Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich przenoszenia, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru. Ponadto przysługuje Pani/ Panu sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/ Panu również prawo do wycofania zgody w każdym czasie.

Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu25.05.2018 roku i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie  to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Pana/Pani osoby, zostaną Pani/Panu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę.”

Dalsze korzystanie z witryny oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

Podawanie przez użytkowników serwisu internetowego danych osobowych jest zawsze dobrowolne. GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A. (“SPÓŁKA”) nie sprzedaje, nie wydzierżawia ani w żaden inny sposób nie udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie danych osobowych i kontaktowych użytkowników serwisu innym osobom lub przedsiębiorcom, ani organizacjom zewnętrznym, chyba, że obowiązek ujawnienia takich danych spoczywał będzie na SPÓŁCE na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe użytkowników serwisu wykorzystane zostaną do celu dla jakiego zostały przekazane (np. subskrybowanie newslettera) oraz do wysyłki informacji o produktach lub ofertach specjalnych. GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A. może udostępniać dane osobowe użytkowników serwisu podmiotom prawnym należącym do Grupy Kapitałowej GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A. (“GRUPA”) lub na rzecz podmiotów świadczących usługi na rzecz GRUPY w celu polepszenia jakości obsługi Klienta, wysyłki informacji o produktach lub ofertach specjalnych. Podmioty te będą chronić otrzymane dane zgodnie z polityką prywatności SPÓŁKI. Serwis internetowy firmy GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A. zawiera łącza do stron internetowych innych firm. GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez inne firmy praktyki w zakresie prywatności. W celu polepszenia obsługi Klienta i podwyższenia jakości serwisu internetowego SPÓŁKA używa mechanizmu cookies. Gromadzone informacje są przechowywane z zachowaniem takich samych standardów bezpieczeństwa jak dane osobowe. Przeglądarki pozwalają na wyłączenie przez użytkownika mechanizmu cookies. Wszelkie dane osobowe użytkowników zamieszczone w serwisie chronione są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Polityka plików "COOKIES" Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i „historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszego Serwisu Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Fabryczna 15. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Close