Główne założenia strategii Grupy Kapitałowej

Strategia Grupy Kapitałowej Gwarant zakłada rentowny rozwój w obsługiwanych branżach przemysłu, wykorzystanie efektów synergii branżowej oraz ukierunkowanie na popyt rynkowy.

Konsekwentna budowa silnej Grupy Kapitałowej zdywersyfikowanej branżowo w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe pozwala na rentowną ekspansję działalności Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. i podmiotów wchodzących w jej skład. Stopniowe zwiększanie udziału w segmentach rynkowych jest i będzie możliwe poprzez realizację strategii zorientowania na Klienta tzn.: dostosowania struktury produktowej, branżowej i geograficznej do potrzeb rynku – w myśl zasady „Jesteśmy tam, gdzie nasz Klient”.

Zadania są realizowane z zastosowaniem skoordynowanej polityki handlowej i sprzedaży, zarówno na rynkach krajowych, jak i eksportowych po to, aby zapewnić kompleksowość dostaw, uzyskać korzystniejsze parametry cenowe, pozyskiwać finansowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Dodatkowo będą pozyskiwane takie zamówienia i kontrakty, do wykonania których wymagane jest współdziałanie kilku producentów pokrewnych branż przemysłu, co oznacza wzmocnienie pozycji przetargowej wobec odbiorców, dostawców, partnerów handlowych. Warto zaznaczyć, że zarządzanie przez Spółkę dominującą zaopatrzeniem materiałowym, wpływa na powiększenie korzyści płynących ze współpracy w Grupie Kapitałowej Gwarant; szczególnie w zakresie korzystniejszych cen zaopatrzenia, a tym samym skutkuje obniżeniem kosztów zaopatrzenia.

Zgodnie z prorynkową strategią działalności Spółki niezbędne jest zapewnienie równowagi między rozwojem potencjału produkcyjnego, a koncentracją na działalności handlowej.