2010-03-07
Szkolenie spawaczy w ZUGIL-u


Projekt szkoleniowy dla pracowników Zakładów Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych ZUGIL S.A. (firma wchodząca w skład GWARANT Grupy Kapitałowej S.A.) znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Priorytetu VIII Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Bardzo wysoko oceniony projekt (90 punktów na 100 możliwych) nosi nazwę ?Spawanie na każdym poziomie. Szkolenia spawalnicze i NDT dla pracowników ZUGIL S.A.?. ZUGIL w efekcie uzyskania tak pozytywnej rekomendacji może się spodziewać w 2010 roku finansowego wsparcia wysokospecjalistycznych szkoleń dla spawaczy w kwocie przekraczającej 1 mln zł.

* Czym jest PO KL?
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Głównym celem PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez:

  • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
  • Zmniejszenie obszarów objętych wysokim poziomem bezrobocia
  • Poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce, czyli przystosowanie się do zmian zachodzących na rynku pracy
  • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia poprzez organizowanie takich form edukacyjnych, które są odpowiedzią na zapotrzebowania rynku pracy.
  • Wyrównywanie poziomu zatrudnienia na poszczególnych obszarach objętych programem.

* O ZUGIL-u
Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych ZUGIL Spółka Akcyjna to firma licząca się w Polsce i Europie w zakresie projektowania, wykonawstwa i modernizacji urządzeń oraz kompletnych obiektów technologicznych dla przemysłu motoryzacyjnego, elektromaszynowego oraz stoczniowego. W ostatnich miesiącach ZUGIL uczestniczy w prestiżowych zadaniach związanych z budową stadionów na Euro 2012. Zakończył już prefabrykację i dostawy ostatnich elementów dźwigarów nośnych i przęseł zadaszenia stadionu w Poznaniu, a obecnie wykonuje dźwigary konstrukcji stalowej dachu Areny Bałtyckiej w Gdańsku. 
 

«  powrót